Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 – dalej: RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka Aleje Jerozolimskie 200 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200 bud. 2 lok. 300, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000427187, NIP: 5222998450, e-mail: apartamenty@jerozolimskie200.pl.

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z sekretariatem Zarządu, e-mail: apartamenty@jerozolimskie200.pl.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
a. udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. realizacji zawartej z Panem/ią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego, w tym obowiązku archiwizacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. reklamy behawioralnej i innych dopuszczalnych przez prawo form badania preferencji lub zapotrzebowania na produkty lub usługi w ramach przedmiotu działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. przekazywania danych spółkom powiązanym z Administratorem Danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g. dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jeśli wyraził/a Pan/i na to odrębną zgodę, Pana/i dane będą również przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podejmowania działań na Pana/i żądanie oraz realizacji zawartej z Panem/ią umowy aż do wygaśnięcia obowiązków prawnych i przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w każdym innym przypadku – przez okres trwania uzasadnionego interesu prawnego administratora.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/i dane, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/i zdaniem przetwarzanie danych następuje w sposób niezgodny z prawem.

11. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy, a także dla zawarcia i wykonania umowy.

12. Pana/i dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi: księgowo-finansowe, informatyczne, doradczo-prawne, drukarskie, kurierskie, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów i nośników danych, marketingowe i komunikacyjne, obsługi telefonicznej i elektronicznej, płatnicze, audytorsko-kontrolne, windykacyjne, a także podmiotom, wobec których na administratorze ciąży obowiązek udostępnienia tych danych, nabywcom wierzytelności, biurom informacji gospodarczej oraz podmiotom pośredniczącym w zawieraniu umów.

13. Za Pana/i zgodą lub na Pana/i żądanie dane zostaną udostępnione innym zaakceptowanym lub wybranym przez Pana/ią odbiorcom, np. notariuszowi, doradcom kredytowym, pośrednikom finansowym etc. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

14. Pana/i dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.

15. Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym”